BASES DEL CONCURS | ENDEVINA, ENDEVINALLA I FOTOGRAFIA AMB LA CANALLA

 1. Organitzador del concurs

L’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Turisme, amb domicili a Passeig Rafel Campalans, 10 de Torredembarra, amb CIF: P-4315500-A i e-mail: turisme@torredembarra.cat, organitza amb fins promocionals el concurs exclusiu per a usuaris residents a Espanya i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de requisits per a participar.

 1. Dates d’inici i finalització

La Promoció s’iniciarà 25 de Març fins al 2 de Maig de 2021.

Les fotografies es podran presentar físicament a l’oficina de turisme o per correu electrònic a turisme@torredembarra.cat fins el dia 3 de Maig a les 13.00 hores. El 4 de Maig es realitzarà el sorteig i es publicaran els guanyadors a les xarxes socials i se’ls farà arribar un correu electrònic.

 1. Mecànica del concurs i premis

Aquesta promoció consta de 3 càmares FujiFilm instantànies Instax Mini 9 o 11 i 20 lots de marxandatge de Turisme i activitats d’oci, cadascun d’aquest lots es sortejaran, a través de la pàgina Sortea2, entre tots els concursants que enviïn correctament les 8 fotografies corresponents a la resolució de les 8 endevinalles ,a través del correu electrònic turisme@torredembarra.cat o físicament a l’Oficina de Turisme, abans del 3 de Maig a les 13.00 hores.

> Com entregar les fotografies:

 • Opció 1: enviar un únic correu electrònic amb les 8 fotografies a l’adreça turisme@torredembarra.cat, amb format wetransfer.
 • Opció 2: presentar físicament les fotografies a l’oficina de turisme de Torredembarra, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Junt amb les fotografies s’haurà d’enviar també el formulari amb les dades personals que es troba al fulletó informatiu de l’activitat.

Per a la recollida dels lots , els guanyadors hauran de contactar amb l’Oficina de Turisme de Torredembarra, al telèfon 977 64 45 80 o bé per l ’e-mail: turisme@torredembarra.cat

Els premis lliurats no seran transferibles ni susceptibles de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants i no podran ser canviats per qualsevol altre producte ni per diners.

 1. Condicions sobre les imatges

El concursant ha de ser l’autor de les fotografies presentades o bé tenir el consentiment de l’autor per poder-la presentar. Les fotografies no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. No poden contenir material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

Es desqualificaran totes aquelles fotografies ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona /acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d’idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el gènere, el pensament, la religió i , en general, contràries o ofensives als drets humans.

Totes les imatges han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.

L’organització no serà responsable de les reclamacions presentades per terceres persones que hagin pogut veure lesionats els seus drets.

 1. Requisits per a participar

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.

Els participants només podran participar una vegada per usuari i fotografies. No serà vàlid concursar amb diferents usuaris i utilitzar les mateixes fotografies; ni amb un usuari presentar-se diverses vegades.

 1. ex. El Pere pot participar amb 8 fotografies i, si vol tornar a participar, hauran de ser fotografies diferents a les anteriors i amb el nom d’un altre membre de la família major d’edat.
 2. ex. La Maria no podrà enviar les mateixes fotografies que el Pere, haurà d’enviar-ne unes diferents amb el nom de Maria.

No podran participar en la Promoció les següents persones:

Els treballadors de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Torredembarra. Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.)

 1. Possibles suspensions o pròrrogues

Reservat el dret de contemplar la possibilitat que el concurs sigui suspès o es prorroguin les dates de selecció dels guanyadors, per causa externa o de força major.

 1. Penalitzacions i desqualificacions

Les fotografies hauran d’adequar-se sempre a les temàtiques indicades per la organització tant a les bases com a les pistes entregades.

Les persones participants hauran de mostrar un comportament cívic amb la ciutadania i amb la ciutat. En el cas de comportament inadequat o d’infracció de l’Ordenança del civisme i de la convivència, per part d’algun participant, aquest serà automàticament eliminat.

Qualsevol fotografia amb una clara manipulació amb finalitats d’engany es considerarà nul·la.

No es comptabilitzaran com a vàlides les fotografies en les quals no quedi clarament visible el tema que demani l’organització.

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del concurs, perdent tot dret sobre el premi atorgat en virtut d’aquest concurs.

 1. Drets d’autor

Les fotografies participants de la Gimcana Fotogràfica seran propietat de l’autor que, amb la seva participació, permet a l’Ajuntament de Torredembarra guardar-les en un fitxer intern i utilitzar-les per a la realització d’accions publicitàries i divulgatives i autoritza a la seva publicació en els mitjans municipals habituals (catàlegs, fulletons, flyers, cartells etc.)i en els perfils de xarxes socials dels diferents serveis municipals sempre sense ànim de lucre i sempre citant l’autor de la fotografia.

Les fotografies han d’haver estat realitzades durant el termini de temps establerts pel concurs i pel participant mateix, que es responsabilitza de la no existència de drets de tercers en les obres presentades.

 1. Protecció de dades personals

(Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i article 11 de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals).

Responsable del tractament: Ajuntament de Torredembarra. Plaça del castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona) – tel. 977640025; correu electrònic. lopd@torredembarra.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:dpo@torrdembarra.cat

Finalitat: Participació en el Concurs “Endevina endivinalla i fotografía amb la canalla”.

Base legal: Consentiment dels concursants amb motiu de la seva inscripció al Concurs.

Destinataris de les dades: Canals de comunicació de l’ajuntament i mitjans de comunicació.

Conservació de les dades: El temps necessari per a la celebració del concurs.

Exercici de Drets: Els participants en el concurs podran exercir, davant de l’ajuntament els drets d’accés, rectificació, supressió de les vostres dades, portabilitat, oposició i limitació del tractament, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, a través del registre electrònic de l’ajuntament, a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/es/web/torredembarra/seu-electronica o presencialment a l’OAC, Plaça del castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona).

Reclamació davant l’APDCAT: També podran presentar, si ho creuen oportú i en qualsevol moment, una reclamació davant l’autoritat catalana de protecció de dades (APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Més informació sobre protecció de dades a http://torredembarra.cat/

 1. Clàusula d’exoneració de la responsabilitat

No ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte el premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol mena que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.

 1. Canvis

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.