BASES DEL CONCURS | REDESCOBREIX EL COMERÇ DE LA TORRE

  1. Organitzador del concurs

L’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats i en col·laboració amb la Regidoria de Turisme, amb domicili a Passeig Rafel Campalans, 10 de Torredembarra, amb CIF: P-4315500-A i e-mail: turisme@torredembarra.cat, organitza amb fins promocionals el concurs exclusiu per a usuaris residents a Espanya i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de requisits per a participar.

  1. Dates d’inici i finalització

La Promoció s’iniciarà el dijous 15 d’octubre fins al dissabte 14 de novembre a mitjanit. El dilluns 16 de novembre de 2020 es realitzarà el sorteig i es publicaran els guanyadors al web de turisme, a les xarxes socials i a través d’un correu electrònic que es farà arribar a tots els guanyadors.

  1. Mecànica del concurs i premis

Aquesta promoció consta d’un total de 50 vals de 30€ cadascun que se sortejaran, a través de la pàgina Sortea2, entre tots els concursants que entreguin correctament el díptic segellat i els tiquets originals de compra a l’Oficina de Turisme abans del 16/11/2020.

El díptic haurà d’estar omplert amb els 3 segells corresponents a tres establiments diferents del municipi, per un import mínim de 10€ cada establiment. Queden excloses les botigues d’alimentació de més de 400m2 i els establiments de restauració (restaurants, bars i cafeteries).

Els 50 vals es podran gastar en qualsevol establiment comercial de Torredembarra que s’hagi donat d’alta al web http://redescobreix.turismetorredembarra.cat/guia-comercial.

Els usuaris premiats podran triar la botiga on volen bescanviar el val en funció de l’ordre d’arribada de recollida d’aquest i haurà de ser bescanviat a la botiga corresponent abans del 21/12/2020. Els premis no són acumulables.

El sorteig és realitzarà dilluns 16 de novembre. Als guanyadors se’ls avisarà per correu electrònic.

Per la recollida dels vals els guanyadors hauran de contactar amb l’Oficina de Turisme de Torredembarra, al telèfon 977 64 45 80 o bé a l’e-mail: turisme@torredembarra.cat

Els vals s’hauran de recollir físicament a l’Oficina de Turisme de Torredembarra o es podran fer arribar a través de correu electrònic.

Els premis lliurats no seran transferibles ni susceptibles de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser canviats per qualsevol altre producte ni per diners.

  1. Requisits per a participar

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.

Els participants poden concursar tantes vegades com vulguin però només s’optarà a un sol premi.

Els tiquets de compra a presentar per poder entrar a concurs han de tenir un valor mínim de 10€ cadascun i que no siguin de grans superfícies ni de comerços de restauració i hostaleria: bars, restaurants i cafeteries.

No podran participar en la Promoció les següents persones:

Els treballadors de la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats ni de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Torredembarra.

Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

  1. Possibles suspensions o pròrrogues

Reservat el dret de contemplar la possibilitat que el concurs sigui suspès o es prorroguin les dates de selecció dels guanyadors, per causa externa o de força major.

  1. Penalitzacions i desqualificacions

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del concurs, perdent tot dret sobre el premi atorgat en virtut d’aquest concurs.

  1. Protecció de dades personals

En compliment amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (L.O. 3/2018, de 5 de desembre), posem al seu coneixement que les seves dades formen part d’un fitxer inscrit de titularitat de la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra, amb la finalitat de participar en els sorteigs, així com publicar el nom dels guanyadors a la web i les xarxes socials de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de  Torredembarra, les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i diligència. Si vol exercir els seus drets de rectificació o cancel·lació de dades, pot dirigir-se al responsable del fitxer.

  1. Clàusula d’exoneració de la responsabilitat

No ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte el premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol mena que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.

  1. CANVIS

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.